Werkwijze

ingangAlgemeen

Tijdens het eerste gesprek (het intakegesprek) worden uw zorgen of klachten geïnventariseerd. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het kind en de omstandigheden waarin het opgroeit.

Aan het einde van dit gesprek wordt in overleg met u besloten hoe het vervolg eruit zal gaan zien. Er kan gekozen worden voor het verrichten van verder (psychologisch) onderzoek, of voor directe behandeling. Een onderzoeksperiode wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin de bevindingen besproken worden.

Voor de start van elke behandeling wordt een behandelplan voorgelegd. Hierin staat welke doelen zijn afgesproken en op welke wijze de behandeling uitgevoerd zal worden.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is hier te vinden.

Hier vindt u alle belangrijke informatie die inzichtelijk maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben.

Ook De Gezinspraktijk heeft een kwaliteitsstatuut. Op deze pagina vindt u de tekst van dit statuut en bijhorende informatie.

Eenmanspraktijk

De Gezinspraktijk is een zogenaamde eenmanspraktijk. Dit heeft een aantal consequenties:

  • 24-uurs bereikbaarheid is niet te realiseren
  • De praktijk is dan ook open op kantooruren en uitsluitend op afspraak, buiten kantooruren kan gebruik gemaakt worden van de huisartsenpost, zij kunnen indien nodig de regionale crisisdienst inschakelen.
  • Tijdens vakanties of bij ziekte is er wel waarneming georganiseerd. Cliënten worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • In enkele gevallen kunnen er speciale afspraken gemaakt worden over telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren (telefonisch of per e-mail).

Klachten

Heeft u klachten over de bejegening of over de behandeling kunt u dat het beste in eerste instantie met de behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Zie: LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten.

Zie voor verdere informatie over klachtenregeling de website van de LVVP of de website van de Nederlandse vereniging voor psychotherapie en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) rg37/42.